TEEN GUARD FOCUS CAPSULES

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

Teen Guard Focus Capsules

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

Teen Guard Focus Capsules is available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Teen Guard Focus Capsules with any other person
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice

1. WHAT TEEN GUARD FOCUS CAPSULES CONTAINS: 

Per one Capsule contains:

Bacopa Monnieri Extract 120 mg, Centella Asiatica Extract 25 mg 

Inactive: Magnesium Stearate

Gluten and Tartrazine free

2. WHAT TEEN GUARD FOCUS CAPSULES IS USED FOR:

Teen Guard Focus Capsules is a herbal supplement to help support memory and concentration span.

3. BEFORE YOU TAKE/ USE/ ARE GIVEN/ ADMINISTERED TEEN GUARD FOCUS CAPSULES:

Do not take Teen Guard Focus Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding your baby please consult your health care provider for advice before taking this medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

Teen Guard Focus Capsules is formulated for teenagers only. Not to be taken or used by pregnant teenage mothers or adults. Safety and efficacy on these conditions has not been investigated.

Important information about some of the ingredients of Teen Guard Focus Capsules:

In-actives: All of the inactive ingredients added in Teen Guard Focus Capsules are known to be well tolerated.

Taking/Giving / Using other medicines with Teen Guard Focus Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before giving your teenager Teen Guard Focus Capsules. 

4. HOW TO TAKE/ USE TEEN GUARD FOCUS CAPSULES

Do not share medicine with any other person.

Take one capsule daily after breakfast.

Do not take Teen Guard Focus Capsule on an empty stomach.

Take Teen Guard Focus Capsules at the same time each day to have the best effect.

Take the Capsule with enough quantity of liquid (e.g. one glass of water)

Always take Teen Guard Focus Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of over dose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center. 

If you take/ use/ more Teen Guard Focus Capsules than you should:

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of over dose, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / miss a dose of Teen Guard Focus Capsules:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses. 

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There has not been a case of any side effects reported when taking Teen Guard Focus Capsules yet. However, cases of over dose or hypersensitivity your teen may experience gastrointestinal discomfort such as:

 • Nausea,
 • Stomach pains and 
 • Diarrhoea.

However, you should your consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient. 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking Teen Guard Focus Capsules, stop at once the use of the product and consult your healthcare provider, please inform your healthcare provider for advice.

6. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use Teen Guard Focus Capsules if you notice any visible signs of deterioration. 

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems. 

7. PRESENTATION OF TEEN GUARD FOCUS CAPSULES

30 Purple Capsules packed in a silver plastic bottle in an outer carton.

8. IDENTIFICATION OF TEEN GUARD FOCUS CAPSULES

Purple Capsule.

9. REGISTRATION NUMBER

Registration number:

[Will be allocated by SAHPRA upon registration]

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

11. DATE OF PUBLICATON

October 2020

 

TEEN GUARD FOCUS CAPSULES

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Teen Guard Focus Kapsules

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u

Teen Guard Focus Kapsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie Teen Guard Focus Kapsules met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig.

1. WATTER TEEN GUARD FOCUS KAPSULES BEHOU:

Per een kapsule bevat:

Bacopa Monnieri Extract 120 mg, Centella Asiatica Extract 25 mg 

Inaktiewe: Magnesium Stearate

Gluten en Tartrasien gratis

2. WATTER TEEN GUARD FOCUS KAPSULES WORD GEBRUIK VIR:

Teen Guard Focus Capsules is ‘n kruiemengsel om die geheue en konsentrasie span te ondersteun.

3. VOORDAT U GEBRUIK / GEBRUIK / GEWONE / ADMINISTERED TEEN GUARD FOCUS CAPSULES GEBRUIK:

Moenie Teen Guard Focus Kapsules neem nie:

 • As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of  enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Swangerskap en borsvoeding:

Teen Guard Focus Focus Kapsules is slegs vir tieners geformuleer. Moet nie geneem word of gebruik word deur swanger tiener moeders of volwassenes nie. Veiligheid en doeltreffendheid onder hierdie toestande is nie ondersoek nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Teen Guard Focus Kapsules:

In-aktiewe: Al die onaktiewe bestanddeel wat op die formulering van Teen Guard Focus Kapsules bygevoeg word, is goed geduld.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Teen Guard Focus kapsules:

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat jy jou kind Teen Guard Focus Kapsules gee.

4. HOE OM TEEN GUARD FOCUS KAPSULES TE GEBRUIK / GEBRUIK:

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

Neem een kapsule daagliks na ontbyt.

Moenie Teen Guard Focus Kapsules op ‘n leë maag neem nie.

Neem Teen Guard Focus Kapsules op dieselfde tyd elke dag om die beste uitwerking te hê.

Neem die Kapsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water)

Neem altyd Tiener Guard Focus Kapsules presies soos per aanbeveling van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en as u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy / meer Teen Guard Focus Kapsules gebruik / gebruik / meer as wat jy behoort:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As jy vergeet om ‘n dosis Teen Guard Focus Kapsules te neem / gemis:

Moenie ‘n dubbeldosis neem om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

5. MOONTLIKE NEWE EFFEKTE:

Daar was nog nie ‘n geval van enige newe-effekte wat gerapporteer word wanneer Teen Guard Focus Kapsules geneem word nie. Maar gevalle van oordosering of hipersensitiwiteit kan jou tiener gastro-intestinale ongemak ondervind, soos:

 • Naarheid,
 • Maagpyne en
 • Diarree.

U moet egter u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullings bestanddeel neem.

As u enige newe-effekte sien wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u Teen Guard Focus Kapsules geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer. Stel asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis.

6. BERGINGSAANWYSINGS:

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders

Bere in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig

Moenie in ‘n badkamer stoor nie

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moet nie Teen Guard Focus kapsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie.

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels veggooi.

7. AANBIEDING VAN TEEN GUARD FOCUS CAPSULES:

30 Kapsule verpak in ‘n silwer plastiekbottel in ‘n buitenste karton.

8. IDENTIFIKASIE VAN TEEN-GUARD FOCUS CAPSULES:

Pers Kapsule.

9. REGISTRASIENOMMER:

Registrasienommer:

[Sal deur die SAHPRA toegeken word by registrasie]

10. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER:

Kenza Health (Edms) Bpk Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

11. DATUM VAN PUBLIKASIE:

Oktober 2020